Bijlagen

Overzicht mutaties eerste bestuursrapportage 2022

(bedragen x € 1.000 )

Omschrijving wijziging

Progr. nr

Programma naam

Bedrag

2022

-352

Afvalinzameling

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

afvoer begrote bedragen voorziening wachtgeld

PG01

Bestuurlijke zaken

bijdrage Razu

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

17

Bijdrage Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

Bijstelling opbrengst leges

PG03

Dienstverlening

80

Boek Valwind

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

68

Centrumonderzoek Albert Heijn locatie Doon

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

Correctie AOK's nav evaluatie

PG12

Middelen en ondersteuning

Correctie bgw effect kapitaallasten berap 1 2022

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

1

Correctie bgw effect kapitaallasten berap 1 2022

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

7

Correctie bgw effect kapitaallasten berap 1 2022

PG14

Overhead

-29

Correctie kostensoorten

PG01

Bestuurlijke zaken

Correctie voorzieningen

PG01

Bestuurlijke zaken

-321

Decembercirculaire 2021

PG05

Transformatie in het sociale domein

204

Decembercirculaire 2021

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

-280

Effect kapitaallasten berap 1 2022

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

Effect kapitaallasten berap 1 2022

PG06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

-1

Effect kapitaallasten berap 1 2022

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-7

Effect kapitaallasten berap 1 2022

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

-1

Effect kapitaallasten berap 1 2022

PG10

Verkeer en vervoer

-39

Effect kapitaallasten berap 1 2022

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

-48

Effect kapitaallasten berap 1 2022

PG12

Middelen en ondersteuning

80

Effect kapitaallasten berap 1 2022

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

95

Effect kapitaallasten berap 1 2022

PG14

Overhead

-65

Effect kapitaallasten berap 1 2022

PG17

Reserves

17

Hogere dividenduitkering BNG Bank

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

-257

hondenbelasting

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

28

Jongerenwerk

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

25

KvdT omzetting van alg Pk naar order S&A, data analist structureel

PG14

Overhead

KvdT omzetting van alg Pk naar order S&A, trainee

PG14

Overhead

Mutatie huurinkomsten vanwege wijziging in ruimtegebruik

PG14

Overhead

-13

mutaties De Binder

PG14

Overhead

4

Nationaal Programma Onderwijs

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-56

Onderwijshuisvesting

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

11

onttrekking budget incidenteel Omgevingswet aan algemene reserve

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

267

onttrekking budget incidenteel Omgevingswet aan algemene reserve

PG17

Reserves

-267

Sportaccommodaties

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

98

Sportaccomodaties

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

30

Sportbeleid

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

Subsidie Lokale Klimaatakkoord

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

Subsidie Valwind

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

Vitaliteitspact KvdT ET eind 21- 22 deel 24

PG14

Overhead

voorstel arbeidsvoorwaarden

PG14

Overhead

Woningwetbouw

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

-62

Woningwetbouw

PG17

Reserves

62

Totaal

-352

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:03:39 met de export van 05/24/2022 17:43:00