Verwachte afwijkingen

12. Middelen en ondersteuning

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Vastgoed

€ 1.078.000

€ 1.076.000

€ 2.000

V

S

Grondexpl. en AOK's

- € 2.652.000

- € 2.562.000

 € 0

V/N

S

Overige baten en lasten

- € 57.000

€ 25.000

€ 82.000

N

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Vastgoed € 2.000 (V) (S)
Diverse kleine verschillen  € 2.000

Grondexpl. en AOK's € 90.000 (N) (I) budgetneutraal

Het product Anterieure Overeenkomsten (AOK's) is, zoals in de 2e bestuursrapportage 2021 en in de jaarrekening genoemd, geëvalueerd om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en hoogte van de lasten en baten. De bedoeling hiervan is om een realistische raming voor de begroting meerjarig op te kunnen stellen. Uit de evaluatie is gebleken dat de opbrengst van één AOK € 5.000 lager is dan begroot. Uitgaande van 15 AOK's per jaar tegen de gecorrigeerde gemiddelde opbrengst per AOK van € 30.000 is de raming van de baten € 450.000. Hieruit volgt een neerwaartse bijstelling van de baten met € 90.000. Doordat dit een kostendekkend product is wordt de lastenkant ook voor hetzelfde bedrag bijgesteld.

Overige baten en laten € 78.000 (N) (S) budgetneutraal
Betreft een administratieve correctie op de stelpost omslagrente. De wijziging is budgetneutraal. In bbv-overzicht overhead wordt het voordeel toegelicht.

Diverse kleine verschillen € 4.000 (N) (S)

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:03:39 met de export van 05/24/2022 17:43:00