Verwachte afwijkingen

11. Openbare Ruimte en Milieu

Beleidsmatige afwijkingen

Valwind
Via raadsinformatiebrief nr. 1954 Planproces Herstelplan
Valwindschade (februari 2022) bent u geïnformeerd dat de gemeentelijke kosten voor de Valwind zijn geraamd op € 3,4 miljoen. Via de jaarrekening 2021 is € 1,8 miljoen als kosten verwerkt in 2022. Na aftrek van de ambtelijke inzet in 2021 (€ 0,4 miljoen) is het benodigd budget voor 2022 en verder € 1,2 miljoen. Dit is benodigd voor het vervangen van circa 135 laan en straatbomen in het plantseizoen 2021/2022 en het vervangen van circa 650 laan- en straatbomen en 2 bospercelen in plantseizoen 2022/2023. Dit zijn investeringsprojecten waarvoor een investeringskrediet nodig is en de exploitatielasten de vorm van kapitaallasten hebben. De investeringsbedragen zijn respectievelijk € 62.000 en € 1.074.000. Aan het tweede investeringskrediet ligt een grove raming ten grondslag. In de eerste helft van 2022 wordt concreet uitgewerkt wat de herstelwerkzaamheden inhouden en wat de daarbij behorende raming is. Het aangegeven krediet is in eerste instantie taakstellend. Er vindt wel een toets plaats in hoeverre dit reëel is. De definitieve raming is onderdeel van het raadsvoorstel waarvan wordt voorzien dat deze in het najaar 2022 wordt aangeboden richting de raad.

In dezelfde raadsinformatiebrief is ook aangegeven dat Gedeputeerde Staten provincie Utrecht aan Provinciale Staten heeft voorgesteld om vanuit bestuurlijke betrokkenheid met het zwaar getroffen deel van het provinciale grondgebied € 1,5 miljoen subsidie beschikbaar te stellen. Bestuurlijk is dit nog niet formeel vastgesteld. Tegelijkertijd is er voldoende zekerheid om dit in deze bestuursrapportage te verwerken. Met de provincie vindt nog overleg plaats over de subsidievoorwaarden. De subsidie wordt voor een bedrag van € 1,0 miljoen aangewend voor de opruim- en herstelkosten welke de landgoedeigenaren\terreinbeheerders in het buitengebied maken of hebben gemaakt. Hiervan wordt maximaal € 50.000 besteed aan gemeentelijke begeleidingskosten. Een bedrag ad € 0,5 miljoen is bestemd voor de gemeentelijke uitgaven ten aanzien van vervanging van de circa 650 laan- en straatbomen en 2 bospercelen. De netto-investering wordt daarmee € 574.000. De totale afschrijvingslasten komen daarmee uit op respectievelijk € 2.480 (vanaf 2023) en € 22.960 (vanaf 2024).

Ten aanzien van de subsidie aan de landgoedeigenaren en terreinbeheerders is er constructief overleg. Gezamenlijk doel daarin is om voor alle getroffenen een zo rechtvaardig en efficiënt mogelijke verdeling van de beschikbare middelen te realiseren. Het college richt zich erop om in het 2e kwartaal 2022 de subsidieregeling vast en open te stellen.

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Duurzaamheid

€ 2.007.000

€ 2.007.000

€ 0

N

I

Openbaar groen

€ 2.452.000

€ 2.449.000

€ 3.000

N

S

Riolering

-€ 2.049.000

-€ 2.049.000

€ 0

V/N

I

Afvalinzameling

-€ 1.828.000

-€1.828.000

€ 0

V/N

I

Wegen en Verkeer

€ 4.486.000

€ 4.531.000

€ 44.000

V

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Mutaties reserves en voorzieningen

Afwijking

N/V

I/S

Onttrekking egalisatievoorziening afval

€ 115.000

V

I

Onttrekking egalisatievoorziening riolering

€ 18.000

V

I

* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.

Duurzaamheid
Specifieke Uitkering Verlagen Energierekening €259.000 (V/N) (I) Budgetneutraal
In januari 2022 heeft de gemeente een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen ter hoogte van € 259.000, met als doel om kwetsbare huishoudens te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Het betreft kleine (isolatie)maatregelen. De regeling loopt tot 1 maart 2023. Het wordt verwacht dat de aanpak medio begin stookseizoen (oktober) begint.

Subsidie Lokale Klimaatakkoord € 50.000 (V/N) (I) Budgetneutraal
De gemeente stelt op dit moment een Lokaal Klimaatakkoord op om inwoners, bedrijven en organisaties te stimuleren samen tot duurzaamheidsprojecten te komen en die ook samen uit te voeren. Hiervoor is een kwartiermaker ingeschakeld door de gemeente. Om een deel van de kosten van de kwartiermaker, de uitvoeringskosten, kosten van de projectondersteuner en kosten voor monitoring te dekken, heeft de provincie een subsidie van € 50.797 toegekend. Deze subsidie loop tot 30 juni 2022.

Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen € 90.000 (V/N) (I) Budgetneutraal
Op 5 maart 2021 heeft de gemeente een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen ter hoogte van €185.992 in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Deze regeling is gericht op het stimuleren van bewoners om verduurzamingsmaatregelen te nemen in hun woning. Bij de activiteiten wordt vooral ingezet op sociale huurwoningen en monumentale panden. Een deel van de uitgaven heeft in 2021 plaatsgevonden, de overige uitgaven á €90.311 vinden in 2022 plaats. De regeling is recentelijk verlengd en loopt nu tot 31-12-2022.

Bijdrage Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden € 15.000 (V/N) (I) Budgetneutraal
Bijdrage van het waterschap voor de impulsregeling waterkwaliteit binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Openbaar groen € 997.000 (V/N) (I)
Valwind € 1.000.000 (V/N) (I) budgetneutraal
De gemeente ontvangt een subsidie van de provincie voor een bedrag van € 1 miljoen. Deze subsidie wordt aangewend voor de opruim- en herstelkosten welke de landgoedeigenaren\terreinbeheerders in het buitengebied maken of hebben gemaakt. Hiervan wordt maximaal € 50.000 besteed aan gemeentelijke begeleidingskosten.

Diverse kleine verschillen € 3.000 (N) (S)

Riolering € 18.000(V/N) (I) Budgetneutraal
Diverse kleine verschillen € 18.000

Afvalinzameling € 115.000 (V/N) (I) Budgetneutraal
In juni 2021 heeft de raad eenmalig een bedrag van € 130.000 beschikbaar gesteld voor een communicatiecampagne in de periode 2021-2022. De voorbereidingen van de campagne zijn in 2021 getroffen, de feitelijke uitvoering is in 2022 van start gegaan. Eind 2021 was hiervoor nog € 115.000 beschikbaar dat per ultimo boekjaar in de voorziening tariefegalisatie afval is gestort. Nu wordt voorgesteld om ditzelfde bedrag uit de voorziening te onttrekken en toe te voegen aan het budget afvalinzameling voor communicatie om de campagne af te ronden.

Wegen en Verkeer (pro 11) € 44.000 (V) (I)
Deze wijziging volgt uit de jaarrekening 2021 naar aanleiding van investeringen die per 31 december 2021 nog niet zijn afgesloten, doorschuiven of zijn afgesloten met een lagere boekwaarde.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:03:39 met de export van 05/24/2022 17:43:00