Verwachte afwijkingen

01. Bestuurlijke Zaken

Beleidsmatige afwijkingen

Ontstaan nieuwe wachtgeldverplichting
De nieuwe samenstelling van het college is op het moment van vervaardigen van deze 1e bestuursrapportage 2022 nog niet bekend. Op het moment dat er wethouders uit een college niet terugkeren in een volgend college ontstaat er voor een wachtgeldverplichting. De financiële consequenties, de totale wachtgeldverplichting voor de komende periode, wordt opgenomen als toevoeging aan de voorziening en in de tweede bestuursrapportage 2022 verwerkt. Het toevoegen aan de voorziening wachtgelden heeft als effect dat er een nadeel ontstaat voor het saldo van de begroting voor 2022.

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

College

€ 1.322.000

€ 1.001.000

 € 321.000

V

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Mutaties reserves en voorzieningen

Afwijking

N/V

I/S

Voorziening pensioenen voormalig bestuur

€ 321.000

N

S

* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.

College € 321.000 V (S)
Op grond van de actuariële berekening van de pensioenen (oud) bestuurders door Visma/Raet bij de jaarrekening heeft er door een stijging van de rekenrente en de aanpassing van de sterfte tabel een onttrekking uit de voorziening pensioenen plaatsgevonden. Het onttrekken uit de voorziening is een voordeel op de exploitatie en een nadeel op de voorziening pensioenen. Het effect is structureel en de meerjarenbegroting wordt in deze rapportage aangepast.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:03:39 met de export van 05/24/2022 17:43:00