Verwachte afwijkingen

04. Ruimte, Cultuurhistorie, Monumenten en Natuur

Beleidsmatige afwijkingen

Invoering Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld (hoofdzakelijk door problemen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) waar gemeente Utrechtse Heuvelrug helaas ook mee te maken heeft). Als nieuwe datum inwerkingtreding is nu 1 januari 2023 vastgesteld. Door het uitstel is ook de aan de Omgevingswet gekoppelde invoering van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) uitgesteld. Ook deze wet wordt nu per 1 januari 2023 ingevoerd.

Het hernieuwde uitstel betekent voornamelijk dat de projectorganisatie implementatie Omgevingswet langer in stand gehouden moet worden, er op sommige plaatsen in de organisatie parallelle werkzaamheden (in bijvoorbeeld administraties en systemen) zullen plaatsvinden en er daardoor extra invoeringskosten ontstaan. Ook zullen door de problemen met het DSO waarschijnlijk extra inspanningen aan onze kant verricht moeten worden waardoor extra invoeringskosten ontstaan. De totale extra incidentele invoeringskosten worden geraamd op € 126.000,- (€ 106.000,- + € 20.000,-). Eventuele consequenties voor de exploitatie van 2022 worden nog onderzocht maar ook hier is de verwachting dat er (beperkte) extra middelen nodig zijn.  

Om de kosten gecompenseerd te krijgen, steunt gemeente Utrechtse Heuvelrug verschillende door gemeenten opgestelde moties, memo’s en initiatieven: de motie compensatie invoeringskosten van € 150 miljoen, de motie beheerskosten DSO en de memo structurele effecten. Al deze documenten gebruikt de VNG voor haar gesprekken met het Rijk (mogelijk volgen er door het uitstel nog een aantal en waar nodig zal de gemeente Utrechtse Heuvelrug weer actief aanhaken). Recent is bekend gemaakt dat het Rijk de claim van € 150 miljoen voor compensatie van incidentele invoeringskosten van gemeenten inwilligt. Ook voor de daaropvolgende jaren is budget voorzien (conform het rapport van KPMG: Onderzoek Transitiekosten Omgevingswet). Nog onduidelijk is wat de precieze verdeling is en hoeveel middelen gemeente Utrechtse Heuvelrug ontvangt. Later dit jaar volgt hierop meer duidelijkheid. Over de overige moties en memo’s is op dit moment nog geen duidelijkheid.
Doordat ook de invoering van de Wkb is uitgesteld, schort daarmee de voorziene daling van legesinkomsten in de begroting tijdelijk op.

Naast de genoemde onzekerheden zijn er ook nog enkele financiële onduidelijkheden: financiële afspraken over verschuiving van bodemtaken en structurele effecten van de invoering Omgevingswet. Deze onduidelijkheden zijn zo goed mogelijk vertaald naar financiële risico’s. We houden de landelijke ontwikkelingen hierop bij en zullen u zo snel als mogelijk informeren over de financiële gevolgen.  

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Wonen en recreatie

€ 376.000

€ 314.000

€ 62.000

V

I

Leefomgeving

€ 2.686.000

€ 2.954.000

€ 268.000

N

I/S

Informatievoorziening

€ 220.000

€ 237.000

€ 17.000

N

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Mutaties reserves en voorzieningen

Afwijking

N/V

I/S

Reserve Woonkwaliteit

€ 62.000

N

I

Algemene reserve

€ 267.000

V

I

* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.

Wonen en recreatie € 62.000 (V) (I)
De eerder voorgestelde onttrekking van € 102.000 uit de reserve Woonkwaliteit wordt niet uitgevoerd, omdat de benodigde structurele capaciteit reeds opgenomen is in de begroting.
Voorgesteld wordt om ter verbetering van de dienstverlening procesbeschrijvingen op te stellen en hiervoor een specialist in te huren voor € 40.000. Per saldo vloeit € 62.000 terug naar de reserve Woonkwaliteit.

Om onze dienstverlening te verbeteren wil de gemeente de processen goed en helder beschrijven. Daarmee is voor iedereen duidelijk hoe er binnen het vakgebied wonen gewerkt moet worden. Een ander voordeel van het in kaart brengen van de huidige processen is dat de gemeente efficiënter kan werken waarmee de gemeente sneller reageren op vraagstukken die spelen in de samenleving. Voorbeelden van processen die worden beschreven zijn aanvraag hardheid, bijhouden van de bouwprogrammering, inventarisatie realisatie woningen per jaar. Het in kaart brengen van de processen kan niet binnen de huidige formatie worden opgepakt. Hiervoor is tijdelijke inhuur van een externe specialist noodzakelijk voor de uitvoer.

Leefomgeving
AH locatie Doorn € 30.000 (V/N) (I) budgetneutraal
In navolging van de motie van de gemeenteraad op 8 november 2021 heeft de gemeente deelgenomen aan de Open Oproep Vitale steden en dorpen #2. Het betreft de Voucherregeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Op 22 december 2021 heeft het Stimuleringsfonds onze aanvraag ‘Verdicht wonen en duurzaam winkelen op de Utrechtse Heuvelrug’ positief beoordeeld en een subsidie van € 30.000,- toegekend.

Het geld is voor een (vervolg)onderzoek naar 'dorpse verdichting'. Dat is het bouwen van meer woningen binnen een dorp, mét behoud van het dorpse karakter en uitstraling. Hier gaat het om een onderzoek naar het anders invullen van het gebied bij het Supermarktplein AH Doorn.

Meer geld voor duurzaam groen € 20.000 (N) (S)
Bij de begroting 2022 is het amendement 'meer geld voor duurzaam groen' aangenomen. De effecten daarvan zijn structureel verwerkt in de eerste bestuursrapportage. Daarmee is het amendement door het college uitgevoerd.

Omgevingswet € 267.000 (N) (I)
Vanuit de algemene reserve is een onttrekking gedaan voor bekostiging van lasten in het kader van de invoering van de Omgevingswet. Dit betreft het restant van € 1,3 miljoen die de raad eerder beschikbaar heeft gesteld voor dit project en daarmee zijn de beschikbare middelen volledig besteed.

Diverse kleine verschillen € 1.000 (N) (S)

Informatievoorziening € 17.000 (N) (S)
Diverse kleine verschillen.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:03:39 met de export van 05/24/2022 17:43:00