Verwachte afwijkingen

07. Onderwijs(huisvesting), Jeugdbeleid en Kinderopvang

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Onderwijshuisvesting

€ 3.163.000

€ 3.161.000

€ 2.000

N

I/S

Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 7)

€ 1.574.000

€ 1.543.000

€ 31.000

V

I/S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Onderwijshuisvesting € 2.000 (V) (I)
Diverse kleine verschillen.

Alg. Voorzieningen Jeugd € 31.000 (V) (S)
Jongerenwerk € 25.000 (N) (I)
Voor de kinderboerderij wordt een subsidie verstrekt van € 15.000. Verder wordt voor uitvoering van het speelbeleidsplan en voor de jongerenraad rekening gehouden met respectievelijk € 5.000 en € 4.500 aan uitgaven. Dit is volgens besluitvorming in eerdere jaren. Abusievelijk zijn deze subsidies niet meer opgenomen uit de begroting. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) € 56.000 (V) (S)

Op basis van een collegebesluit kan de begroting 2022 van OAB subsidies naar beneden bijgesteld worden tot € 432.000. Dit bedrag is inclusief een buffer van € 20.000 voor fluctuaties in het aanbod.  Daarnaast wordt dit budget per 2022 verhoogd met € 35.000 voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker. Dit is een wettelijke verplichting. Daarmee komt de OAB begroting 2022 uit op € 467.000. Tevens is besloten om Bibliotheek ZOUT een jaarlijkse subsidie toe te kennen van € 35.000 voor ouderbetrokkenheid en preventie vanuit de OAB begroting. Per saldo vloeit er een gemeentelijk beleidsdeel van ruim € 56.000 terug van het OAB budget naar het begrotingssaldo.

Nationaal Programma Onderwijs € 400.000 (V/N) (I) Budgetneutraal
De gemeente ontvangt een specifieke uitkering van het rijk van € 794.239 voor uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs in de periode 2021-2023. Dit is een bestedingsmiddel met als kenmerk  dat de middelen besteed moeten worden aan het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. De regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting. Voor 2022 is het budget ingeschat op € 400.000 en voor 2023 op het resterende deel van € 394.239. Inzet is het financieren van de concrete plannen uit het Uitvoeringsplan Nationaal Programma Onderwijs. Jaarlijks wordt de besteding verantwoord aan het rijk in de jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:03:39 met de export van 05/24/2022 17:43:00