Investeringen

Effect van lopende investeringen begroting 2022

Voor 2022 is een actualisatie gemaakt van de investeringskredieten. Hieronder wordt aangegeven welke onderdelen hierin zijn meegenomen:

  1. Bij de jaarrekening 2021 zijn een aantal investeringskredieten afgesloten en is van de nog openstaande investeringskredieten aangegeven in welk jaar verwacht wordt dat deze afgesloten worden en wat het verwachte totale investeringsbedrag zal zijn. Deze mutaties zijn verwerkt.
  2. De planningen van de beschikbaar gestelde kredieten in 2022 zijn geactualiseerd.
  3. De kapitaallasten van de nieuwe investeringskredieten.
  4. De kapitaallasten op het voordeel op de investering stationsgebied Driebergen-Zeist. In 2021 is een meevaller op de bouwkosten van de parkeergarage van circa €704.000 in mindering gebracht op de afgesloten investering. De vermindering resulteert in een structureel voordeel van circa €20.000 op de kapitaallasten.
  5. Het rente-effect op de producten riolering en afval. Een afwijking op deze producten wordt verrekend met de voorzieningen.  

Bovenstaande actualisatie van de investeringskredieten heeft effect op de kapitaallasten. Deze financiële effecten zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Actualisatie planning lopende investeringen en diverse kleine verschillen

15.619

V

281.913

V

7.233

V

30.576

V

Nieuwe investeringen

2.480

N

27.419

N

27.419

N

Vermindering investering stationsgbied Driebergen-Zeist

20.118

V

20.118

V

20.118

V

20.118

V

Rente effect op producten riolering en afval

47.791

N

68.897

N

23.072

N

5.671

V

Totaal

12.054

N

230.654

V

23.140

N

28.946

V

Op basis van bovenstaande tabel zijn de kapitaallasten in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 geactualiseerd. Deze actualisatie leidt in deze bestuursrapportage en voor het meerjarig effect per saldo tot de bovenstaande financiële voor- en nadelen in 2022 - 2025.   

Toelichting op de financiële afwijkingen investeringskredieten


Actualisatie kredieten

Hieronder volgt de toelichting op de nieuwe investeringskredieten en de afwijkingen op de lopende investeringen in 2022.

Nieuwe investeringen

Investeringen bureaustoelen: €23.000, bureaus: €33.000 en headsets: €23.000
Onze medewerkers werken inmiddels grotendeels op hybride wijze. Deels op kantoor en thuis. Met de ondernemingsraad zijn we overeengekomen dat medewerkers thuis over een arbo conforme werkplek moeten beschikken zodat ze veilig en gezond werkzaam blijven. Vanuit de organisatie worden Arbo faciliteiten (in hoogte verstelbaar bureau, bureaustoel en lamp aangevuld met een goede headset) beschikbaar gesteld als de medewerker dat ook nodig heeft. Voor de aanschaf van de arbo faciliteiten doorlopen we een aanbestedingsprocedure. Via de RIB update Covid-19 en thuiswerken bent u op de hoogte gesteld hoe we het proces doorlopen. De dekking van de kapitaallasten van deze investeringen komt uit de ontstane ruimte binnen het budget reis- en verblijfskosten.  

Investeringen vervanging bomen Leersum: €574.000 (lasten: €1.074.000 en baten: €500.000) en Bomen valwind plantseizoen 2021/2022: €62.000
Via de raadsinformatiebrief Planproces Herstelplan Valwindschade (februari 2022) bent u geïnformeerd dat de gemeentelijke kosten voor de Valwind zijn geraamd op € 3,4 miljoen. Via de jaarrekening 2021 is € 1,8 miljoen als kosten verwerkt in 2022. Na aftrek van de ambtelijke inzet in 2021 (€ 0,4 miljoen) is het benodigd budget voor 2022 en verder € 1,2 miljoen. Dit is benodigd voor het vervangen van circa 135 laan en straatbomen in het plantseizoen 2021 / 2022 en het vervangen van circa 650 laan- en straatbomen en 2 bospercelen in plantseizoen 2022 / 2023. Dit zijn investeringsprojecten waarvoor een investeringskrediet nodig is en de exploitatielasten de vorm van kapitaallasten hebben. De investeringsbedragen zijn respectievelijk € 62.000 en € 1.074.000.

In dezelfde raadsinformatiebrief is ook aangegeven dat Gedeputeerde Staten provincie Utrecht aan Provinciale Staten heeft voorgesteld om vanuit bestuurlijke betrokkenheid met het zwaar getroffen deel van het provinciale grondgebied € 1,5 miljoen subsidie beschikbaar te stellen. Bestuurlijk is dit nog niet formeel vastgesteld. Tegelijkertijd is er voldoende zekerheid om dit in deze bestuursrapportage te verwerken. Met de provincie vindt nog overleg plaats over de subsidievoorwaarden. De subsidie wordt voor een bedrag van € 1,0 miljoen aangewend voor de opruim- en herstelkosten welke de landgoedeigenaren \ terreinbeheerders in het buitengebied maken of hebben gemaakt. Hiervan wordt maximaal € 50.000 besteed aan gemeentelijke begeleidingskosten. Een bedrag ad € 0,5 miljoen is bestemd voor de gemeentelijke uitgaven ten aanzien van vervanging van de circa 650 laan- en straatbomen en 2 bospercelen. De netto-investering wordt daarmee € 574.000. De totale afschrijvingslasten komen daarmee uit op respectievelijk € 2.480 (vanaf 2023) en € 22.960 (vanaf 2024).

Stelselvraagstuk onderwijs-jeugdzorg plus Valkenheide: Lasten €900.000 en baten €850.543
In het kader van het stelselvraagstuk onderwijs -Jeugdzorg Plus Valkenheide heeft de gemeente een oplossingsrichting gevonden waarbij alle betrokkenen bijdragen aan een oplossing (zie raadsinformatiebrief 1992 van 8 maart 2022). Daarbij dragen zowel het rijk als gemeenten in de regio Utrecht en Flevoland bij. Het deel voor gemeenten van € 900.000 wordt naar rato van het aantal jongeren per gemeente verdeeld. Dit bedrag wordt door de andere gemeenten betaald aan onze gemeente. Wij kennen dit bedrag toe aan het schoolbestuur van Pluryn. In de subsidiebeschikking zijn de (financiële) voorwaarden opgenomen.

Voorstel is om de eenmalige bijdrage van Utrechtse Heuvelrug beschikbaar te stellen in de vorm van een krediet van € 49.457. Het totale krediet bestaat uit een uitgavencomponent van € 900.000 en een inkomstencomponent van € 850.543. De raming van de aanpassing voor gesloten onderwijs in het gebouw van € 900.000 is gebaseerd op de herijkte investeringsbegroting van het schoolbestuur van Pluryn. De inkomsten van de deelnemende bovenregionale gemeenten worden als een incidentele subsidie verstrekt aan onze gemeente en bedragen € 850.543. Het netto krediet van € 49.457 wordt afgeschreven in 25 jaar, aansluitend bij de afschrijvingstermijn voor renovatie van een schoolgebouw. De (afnemende) jaarlast van rente en afschrijving is € 2.700,- en wordt gedekt door bestaand budget uit de begroting voor onderwijshuisvesting. Deze systematiek van opnemen van een investering is een tegemoetkoming aan de wens van de andere gemeenten om de waarde van het economisch eigendom te kunnen monitoren.

Fietsvoorzieningen bushaltes Driebergen-Doorn: Lasten €238.529 en baten €238.529
De gemeente heeft subsidie ontvangen van de Provincie Utrecht om dit jaar fietsenstallingen aan te leggen bij een aantal bushaltes.

Afwijkingen op lopende investeringen

Uilenburcht
Als uitwerking van het Herijkte Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting 2021-2024 (IHP) maakt het schoolbestuur De Oorsprong voor realisatie van noodlokalen bij de Uilenburcht gebruik van schatkistbankieren. Eén van de voorwaarden daarvoor is garantstelling door de gemeente voor de betalingsverplichting van rente en aflossing. In het oorspronkelijke raadsbesluit staat de gemeente garant voor € 437.000. Gezien de inflatie heeft het schoolbestuur laten weten dat de bouwkosten hoger uit gaan vallen. Daarom wordt voorgesteld om deze garantstelling te verhogen tot € 466.100. De jaarlast neemt toe met € 2.300. Dit past binnen de meerjarenbegroting.

Budget neutrale aanpassingen

Herijking GVVP Kredieten
In het raadsprogramma voor de periode 2018-2022 is opgenomen dat het college het GVVP en het uitvoeringsplan evalueert. In combinatie met de ombuigingsmaatregelen uit spoor 2 en 3 is voor een aanzienlijk aantal projecten uit het uitvoeringsplan GVVP 2017-2021 besloten om verdere realisatie stop te zetten. In deze herijking zijn de projecten geëvalueerd en de consequenties van deze ombuigingsmaatregelen naar projectniveau vertaald en daarmee inzichtelijk gemaakt. De impact van deze ombuigingsmaatregelen is enorm groot binnen het vakgebied van mobiliteit. Daarbij zijn met name de prioritering van projecten opnieuw tegen het licht gehouden en onderzocht hoe het verkeers- en vervoersbeleid groener kan. Er komt meer aandacht voor het fietsnetwerk in de gemeente. Gezien de financiële situatie van de gemeente worden geen additionele financiële middelen gevraagd. In de hier onderstaande tabel worden de wijzigingen op de GVVP kredieten weergegeven.

Omschrijving investering

Baten/Lasten

Begroting oud

Wijziging

Begroting nieuw

Doorfietsroute GVVP

Lasten

0

905.000

905.000

Doorfietsroute GVVP

Baten

0

-45.000

-45.000

DV Buitengebied GVVP

Lasten

0

310.000

310.000

Opwaarderen fietspaden Veenseweg voorbereiding

Lasten

87.000

-87.000

0

Veiligheid buitengebied verbeteren 2017

Lasten

81.000

-81.000

0

Veiligheid buitengebied verbeteren 2018

Lasten

81.000

-81.000

0

Reconstructue N-weg Dorpstraat Doorn voorbereiding

Lasten

50.000

-50.000

0

Opwaarderen fietspaden Veenseweg uitvoering

Lasten

750.000

-750.000

0

Opwaarderen fietspaden Veenseweg uitvoering

Baten

-375.000

375.000

0

Veiligheid buitengebied verbeteren 2020

Lasten

82.000

-82.000

0

Reconstructie N-wegen Dorpsstraat Doorn

Lasten

500.000

-500.000

0

Reconstructie N-wegen Dorpsstraat Doorn

Baten

-250.000

250.000

0

Veiligheid buitengebied verbeteren 2021

Lasten

164.000

-164.000

0

TOTAAL

1.170.000

0

1.170.000

Herallocatie kredieten wegen en riolering: Renovatie wegen Doorn 2021: -€50.000, Renovatie riolering Doorn: -€370.000, Renovatie wegen Amerongen 2021: +€50.000 en Renovatie riolering Amerongen: +€370.000
Voor de uitvoering van deelgebieden 4 en 5 van het project Wateroverlast Amerongen is niet voldoende krediet, zowel voor het product wegen als voor riolering. Het tekort kan worden gedekt vanuit de betreffende kredieten voor Doorn. Er blijft dan alsnog voldoende budget beschikbaar om in Doorn alle noodzakelijke werken uit te kunnen voeren.

Meerjarig effect investeringskredieten in de kadernota 2023


Op basis van bovenstaande actualisatie van de investeringskredieten in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025, is ook het effect op de kapitaallasten voor  jaarschijf 2026 geactualiseerd.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Actualisatie planning lopende investeringen en diverse kleine verschillen

15.619

V

281.913

V

7.233

V

30.576

V

40.243

V

Nieuwe investeringen

2.480

N

27.419

N

27.419

N

27.419

N

Vermindering investering stationsgbied Driebergen-Zeist

20.118

V

20.118

V

20.118

V

20.118

V

20.118

V

Rente effect op producten riolering en afval

47.791

N

68.897

N

23.072

N

5.671

V

5.474

V

Totaal

12.054

N

230.654

V

23.140

N

28.946

V

38.416

V

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:03:39 met de export van 05/24/2022 17:43:00