Verwachte afwijkingen

09. Sport, Inclusief sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Leefbaarheid Welzijn

€444.000

€444.000

0

V/N

I

Sportaccommodaties

€ 2.321.000

€ 2.449.000

€ 128.000

N

I/S

Leefbaarheid Cultuur

€ 1.135.000

€ 1.203.000

€ 68.000

N

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Leefbaarheid Welzijn (budgetneutraal)
Sportbeleid Sportakkoord € 128.000 (N/V) (I)
In samenspraak met het sport- en beweegveld is een lokaal sportakkoord gesloten. Voor de uitvoering van het 'Sportakkoord Utrechtse Heuvelrug' is door het rijk een specifieke uitkering Sportakkoord beschikbaar gesteld. Het Sportakkoord is in 2021 uitgebreid met extra middelen voor leefstijlinterventies. Het Rijk heeft bekend gemaakt dat de middelen van het Sportakkoord ook in 2022 mogen worden uitgegeven. In 2021 heeft er geen besteding plaatsgevonden van deze middelen, daarom is het bedrag overgeheveld naar 2022. Dit is een budgetneutrale wijziging om de middelen weer op de begroting beschikbaar te hebben.


Sportaccommodaties € 128.000 (N) (I/S)
Exploitatie Sporthal Steinheim € 30.000 (N) (S)
De exploitatiebijdrage voor Sporthal Steinheim is in de kadernota 2021 abusievelijk naar beneden bijgesteld in verband met voorgenomen duurzaamheidsinvesteringen. Dit wordt nu hersteld door een realistische raming op te nemen in de begroting. De investeringen en vervolgens de verlaging van de exploitatielasten bij de exploitant, hebben nog niet plaatsgevonden. Na realisatie kan de exploitatiebijdrage na rato van de lagere exploitatielasten verlaagd worden.

Buitensportaccommodaties € 98.000 (N) (I/S)
In de meerjarenraming was reeds een (lagere) stelpost opgenomen voor de verhoging van het onderhoud voor buitensportaccommodaties en het sporttechnisch meubilair. Daarnaast stellen we voor om een abusievelijk opgenomen negatieve stelpost voor sport te laten vervallen door deze te verrekenen. Dit geeft incidenteel een nadeel van € 30.000 in 2022.

Om te voldoen aan de minimale eisen van sportbonden ten aanzien van de staat van onderhoud van de velden, de zorgplicht milieu kunstgrasvelden en veranderde wet- en regelgeving voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen is een verhoging van de onderhoudsbudgetten voor de buitensportaccommodaties noodzakelijk. Voorgesteld wordt om deze bijstelling structureel te verwerken vanaf 2022 voor een bedrag van € 68.000. In 2022 is eenmalig een hoger budget voor onderhoud benodigd van € 98.000.

Leefbaarheid Cultuur € 68.000 (N) (I)

Boek Valwind € 68.000 (N) (I)
Er wordt een boek uitgebracht over de Valwind. De kosten bestaan uit schrijfwerk, fotografie, redactie, vormgeving en drukwerk. De raming van deze uitgaven is € 68.000. Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:03:39 met de export van 05/24/2022 17:43:00